Публічна оферта

Даний Договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір») визначає умови доступу до проекту «Super Gordon» (далі – «Проект»), розміщеного на веб-сайті supergordonnft.com (далі – «Веб-сайт»). 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій, які використовуються у цій Оферті. 

«Веб-сайт» – веб-сторінка, розташована на доменному імені: supergordonnft.com, включаючи сукупність всієї розміщеної на веб-сторінці інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів. Термін «Веб-сайт» охоплює посилання на інші відкриті чи закриті веб-ресурси, що використовуються для забезпечення діяльності веб-сторінки; 

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет; 

«Платформа» – проект Super Gordon та торгівельний майданчик, що розташовані на Веб-сайті; 

«Super Gordon» – проект Дмитра Гордона, що містить у собі колекцію NFT з унікальними авторськими зображеннями останнього; 

«NFT» – (повн. nonfungible token) - унікальний цифровий актив у вигляді невзаємозамінного токена, що є результатом процесу перетворення шляхом «чеканки» (англ. «minting») об’єктів права інтелектуальної власності у відповідний токен; 

«Metamask» – програмний криптовалютний гаманець, що представлений на веб-сайті https://metamask.io та використовується для взаємодії з блокчейном Binance Smart Chain; 

«Trust Wallet» – програмний криптовалютний гаманець, що представлений на веб-сайті https://trustwallet.com та використовується для взаємодії з блокчейном Binance Smart Chain. 

Всі терміни та дефініції, не визначені цим розділом, тлумачаться у значенні, встановленому чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення – в їх звичайному розумінні. 

ВСТУП 

Дійсна Оферта у сукупності з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних та іншою інформацією, розміщеною на Веб-сайті, визначають умови доступу Користувачів до Веб-сайту, а також умови використання Платформи, розміщеної на Веб-сайті. 

Для отримання інформації щодо порядку отримання, оброки та зберігання персональних даних, Користувач може ознайомитись з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеної на Веб-сайті. 

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

Використання Користувачем даного Веб-сайту означає автоматичне і повне прийняття Користувачем умов цієї Оферти. 

У разі, якщо Користувач не згоден з умовами цієї Оферти, останній зобов'язаний припинити використання Веб-сайту і негайно покинути його.  

Прийняттям умов цієї Оферти, Користувач підтверджує, що йому виповнилось 18 років. 

ВЗАЄМОДІЯ З ПЛАТФОРМОЮ

Платформа надає Користувачам можливість придбання NFT, що виготовляються у рамках проекту «Super Gordon», шляхом під’єднання Користувача до Платформи за допомогою криптовалютного гаманця Metamask або Trust Wallet. 

Усі транзакції між Платформою та Користувачами здійснюються виключно у мережі блокчейну Binance Smart Chain. 

У разі придбання NFT, Користувач сплачує комісію за транзакцію (газ), що стягується у мережі блокчейну Binance Smart Chain. 

Користувач несе усі витрати, пов’язані з придбанням ним NFT, зокрема, за всі податки, що виникають та застосовуються до Користувача, пов’язані з таким придбанням. 

Користувач здійснює користування Платформою виключно на його власний ризик. Платформа не надає Користувачу жодних гарантій щодо її використання та придбання NFT. 

Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач дає згоду на передання 10 %(десяти відсотків) від вартості придбаного ним NFT для задоволення потреб Збройних сил України у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Всі об’єкти права інтелектуальної власності (твори), що використовуються для створення NFT є вигаданими і будь-який збіг із реальними людьми є випадковим. Платформа не переслідує за мету ображення почуттів як будь-яких груп людей, так і окремих осіб. 

Платформа є власником майнових прав інтелектуальної власності або володіє належним дозволом третіх осіб на вміст Веб-сайту, усіх інші торговельних марок, назв, продуктів і логотипів, що використовуються на Веб-сайті. Такі об’єкти права інтелектуальної власності не можуть бути скопійовані, імітовані або використані, повністю чи частково, без дозволу відповідного власника. 

Платформа, як власник майнових прав інтелектуальної власності на NFT, що розміщені на Веб-сайті, володіє, зокрема, такими правами, як: 

Користувач, придбавши NFT у порядку, передбаченому цією Офертою, отримує одиничну виключну безстрокову ліцензію на використання NFT, без права ліцензувати, комерційно використовувати, відтворювати, розповсюджувати, готувати похідні твори, публічно виконувати або публічно демонструвати NFT чи твори мистецтва, що містяться в ньому. 

Користувач має право відчужувати у подальшому належні йому NFT на тих самих правах, що передбачені умовами п. 5.4. цієї Оферти. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Платформа не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою особою за будь-які скарги або збитки, які можуть виникнути в результаті будь-яких транзакцій, пов’язаних із придбанням NFT. 

Платформа не несе відповідальності за будь-який збіг об’єктів права інтелектуальної власності (творів), що використовуються для створення NFT, з реальними людьми. 

Платформа та її партнери не несуть відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, такі як: втрата даних, прибутку, доходу, репутаційні втрати або за будь-які інші збитки, які неможливо передбачити. 

Користувач, приймаючи умови цієї Оферти, несе відповідальність перед Платформою та/або третіми особами за будь-які скарги, позови, шкоду, збитки (фактичні та непрямі), судових витрат та інших витрат, що випливають з них, за: 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Платформа і Користувач вирішують розбіжності, що виникають з відносин, на які поширюється дана Оферта, шляхом переговорів. 

У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає врегулюванню у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Платформа має право вносити зміни в дійсну Оферту без згоди і повідомлення Користувача.  

Оновлена редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено такою редакцією Оферти.  

Дана Оферта розміщена на Веб-сайті за адресою в мережі Інтернет: supergordonnft.com. 

Всі пропозиції або питання по дійсній Оферті слід повідомляти через контакти, розміщені на Веб-сайті.  

Текст цієї Оферти викладено українською мовою.